od: 2011-01-03
suma odsłon: 740117
ostatnia edycja treści:
2024-07-02 12:39:44
obrazek
Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu
Deklaracja dostępności
data akcji: 2023-07-06 21:59:50
wykonał: Marta Chmielak
typ akcji: Edycja akapitu artykułu
date: 2024-07-21 18:29:19
error: E_USER_ERROR
description:
getKonfigTab: invalid indeks2 'linia_znakow' value konf class
place: /klasy/class.konf.php
line: 184
date: 2024-07-21 18:29:19
error: E_USER_ERROR
description:
setLiniaZnakow: invalid liniaZnakow value akapitform class
place: /klasy/class.akapitform.php
line: 377

Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pod adresem: www.bip.tis.torun.pl

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny.  

Zgodność ze standardami Witryna jest zgodna ze standardami W3C:

 • HTML 5,
 • WCAG 1.0 oraz WCAG 2.0 (zawiera również szereg zaleceń wymaganych przez drugi [WAI-AA] oraz trzeci [WAI-AAA] stopnień wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 1.0 oraz WCAG 2.0).

  Klawisze dostępu (access keys) Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Odnośniki

 1. Wiele linków zawiera atrybut title, opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst linku sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak, jak np. tytuł artykułu),
 2. Cele linków są opisane,
 3. Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują,

Tekst Dostępne są funkcjonalności urządzeń mobilnych i przeglądarek – zoom/skalowanie.

Wygląd Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • Kontrast (minimalny) elementów serwisu jest dostosowany,
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS,
 • Nagłówki i etykiety są opisane,
 • Widoczny fokus.

Przystosowanie do urządzeń mobilnych Stronę serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak tablety, palmtopy, telefony komórkowe. JavaScript Użyte w serwisie skrypty js mają na celu poprawę funkcjonalności. Wyłączenie JavaScriptu powoduje pogorszenie estetyki strony oraz wpływa na funkcjonowanie niektórych kluczowych funkcji serwisu.

Oprogramowanie związane z dostępnością Aby odczytywać treści na stronie można korzystać z listy programów zewnętrznych dostępnych poniżej:

 1. IVONA MiniReader, bezpłatny program  odczytujący strony internetowe; więcej informacji o tym oprogramowaniu znajdą Państwo na stronie firmy IVO Software,
 2. JAWS, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows,
 3. Window-Eyes, program udźwiękawiający dla Windows,
 4. Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych, używających monitorów brajlowskich,
 5. Opera, darmowa przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, m.in. skalowanie tekstu, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony. Program dostępny na: Windows, Macintosh, Linux i inne systemy operacyjne.

Język migowy: Brak dostępności języka migowego.  

Oficjalne wytyczne na temat dostępności (strony w języku angielskim)

 1. W3C accessibility guidelines, wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych opublikowane jako rekomendacja W3C, wraz z wyjaśnieniami;
 2. W3C accessibility techniques, omawia techniki, jakie należy stosować w celu spełnienia kolejnych wytycznych;
 3. W3C accessibility checklist, krótka lista.
 4. Test kompatybilności strony pod kątem dostępności: http://checkers.eiii.eu/

Data publikacji strony: 2011-01-28

Data aktualizacji strony 2023-02-28

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Witryna Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Osoba wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w Toruńskiej Infrastrukturze Sportowej Sp. z o.o.

Marta Chmielak, biuro@tis.torun.pl, tel: (56) 665 00 00

 

 
utworzono: 2023-07-06 21:52 przez: Marta Chmielak
wyedytowano: 2023-07-06 21:56 przez: Marta Chmielak 
ilość odsłon podstrony: 0
Aktualna wersjaRepozytorium artykułu
obrazek2
Copyright © 2024 TIS Sp. z o.o.